لیست قیمت پکیج های بازاریابی

تست رایگان

    رایگان

بدون هزینه های پنهان. بدون سختی.

تحقیق و انتخاب کلید واژه
Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
گزارش رتبه بندی مبتنی بر SEO
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
بهینه سازی آنلاین
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ارسال و ایجاد نقشه های سایت XML
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ابزار های مدیریتی وب مستر
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

کسب و کار کوچک

   £49.99

ایده آل برای وبلاگ نویسان / Ups های مبتدی / شرکت های کوچک با بودجه محدود.

تحقیق و انتخاب کلید واژه
Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
گزارش رتبه بندی مبتنی بر SEO
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
بهینه سازی آنلاین
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ارسال و ایجاد نقشه های سایت XML
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ابزار های مدیریتی وب مستر
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
بهینه سازی رسانه های اجتماعی
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
گزارشات ماهانه و هفتگی
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
پشتیبانی ایمیل همه روزه و شبانه روزی
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

شرکت های بزرگ

   £129.99

ایده آل برای تجارت الکترونیک، شرکت های بزرگ با هدف رسیدن به مخاطبین انبوه.

تحقیق و انتخاب کلید واژه
Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
گزارش رتبه بندی مبتنی بر SEO
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
بهینه سازی آنلاین
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ارسال و ایجاد نقشه های سایت XML
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ابزار های مدیریتی وب مستر
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
بهینه سازی رسانه های اجتماعی
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
گزارشات ماهانه و هفتگی
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
پشتیبانی ایمیل همه روزه و شبانه روزی
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
پشتیبانی چت آنلاین
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ایجاد و ارتقاء وبلاگ
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
No more page switching to see changes—everything is here in front of you! A new era of content creation has reached WordPress!

سوالات متداول

آیا تبعیت از موتورهای جستجو لازم است؟

پاسخ بسیار ساده است ، خیر تایید موتور های جستجو الزامی نیست. اکثر موتورهای جستجو، به ویژه گوگل، با دنبال کردن لینک ها صفحات را شاخص گذاری می کنند. بدین ترتیب، یک پیوند ورودی ازهر صفحه ای که از قبل شاخص گذاری شده است، صفحه شما را به موتور شناسایی می کند.

چگونه میتوانیم بفهمیم کدام صفحات شاخص گذاری شده اند ؟

کافیست در سایت خود www.YOURDOMAIN.com را تایپ کرده تا صفحاتی که در سایتتان شاخص گذاری شده اند را بیابید.

آیا لینک هایورودی میتوانند به رتبه ی من صدمه ای واد کنند؟

پاسخ روشن و ساده است: نه، پیوند ورودی نمی تواند به رتبه بندی جستجوی شما آسیب برساند. اگر لینک های ورودی میتوانستند به رتبه ی شما آسیبی وارد کنند ، رقبای شما از این کار برای صدمه زدن به رتبه ی شما استفاده میکردند.چنین زمینه ای از کنترل شما خارج است.به همین دلیل Google نمیتواند سایت شما را برای هر گونه لینک ورودی مجازات کند.

آیا وبلاگ ها برای SEO مناسب هستند؟

این که آیا وبلاگ ها برای اهداف جستجوگرها مفید هستند یا خیر، در واقع بی اهمیت است -کلید آن محتواست. وبلاگ ها به سادگی روی پلتفرم ها اجرا منتشر میشوند.با این توصیف، توانایی تولید محتوا با کیفیت بالا می تواند برای وبلاگ ها بسیار آسان تر باشد خصوصا برای کاربران غیر فنی.

چگونه می توانم موتور جستجوگر سایت خود را مساعد کنم؟

بهترین روش برای اینکه سایتتان با موتور های جستجو سازگار باشد ، افزودن متن های بیشتر است.محتوا باید بر ارزش بیافزاید و در رابطه با موضوع باشد اما علاوه بر آن باید مجموعه ای جدید از کلمات و عبارات کلیدی را برای کاوش موتور های جستجو ایجاد کند.این شرایط را در به عنوان درگاهی جدید برای موتور ها در نظر بگیرید. افزودن متن های جدید دروازه های جدیدی برای افزایش بازدید می باشند.

درباره ی سئو بیشتر بدانید:

پیوند های ورودی بسیار مهم هستند. در واقع، دستیابی بهبک لینک ها ممکن است مهمترین چیز در جستجوگرها باشد. با این وجود، یک صاحب وبسایت نباید برای پیوندها مجبور شود به «دیده بانی» یا «شکار» بپردازد.اگر محتوای ارائه شده جالب، مفید و مهم باشد، تمایل طبیعی بین کاربران وب برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات وجود دارد.